How do you say

I recently bought a new piece of clothing that I plan to wear for a month.

..in Chinese?

我最近买了一件新衣,打算穿一个月。

wǒ zuì jìn mǎi le yī jiàn xīn yī , dǎ suàn chuān yí gè yuè 。

How do you say "A train departs from Beijing for Shanghai." in Chinese?