How do you say

I recently bought a new sofa, on which I sit to relax after work every day.

..in Chinese?

我最近买了一张新沙发,每天下班后都坐在上面休息。

wǒ zuì jìn mǎi le yī zhāng xīn shā fā , měi tiān xià bān hòu dōu zuò zài shàng miàn xiū xī 。

How do you say "I saw a new recipe online that I want to try next month." in Chinese?