How do you say

I reserved a train ticket from Beijing to Guangzhou on the Internet.

..in Chinese?

我在网上预定了从北京到广州的火车票。

wǒ zài wǎng shàng yù dìng le cóng běi jīng dào guǎng zhōu de huǒ chē piào 。

How do you say "I am looking forward to a business trip to Beijing this month." in Chinese?