How do you say

I saw a crepe recipe online and am planning to learn to make it next month.

..in Chinese?

我在网上看到一款法式煎饼,打算下个月去学习制作。

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yī kuǎn fǎ shì jiān bǐng , dǎ suàn xià gè yuè qù xué xí zhì zuò 。

How do you say "He became the team’s ace after three months of training." in Chinese?