How do you say

I saw a new recipe online, and I’m going to try to make it next month.

..in Chinese?

我在网上看到一个新食谱,打算下个月试着做。

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yí gè xīn shí pǔ , dǎ suàn xià gè yuè shì zhe zuò 。

How do you say "Every week, we try a new restaurant." in Chinese?