How do you say

I saw a new recipe online that I want to try next month.

..in Chinese?

我在网上看到一种新的食谱,打算下个月试一试。

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yī zhǒng xīn de shí pǔ , dǎ suàn xià gè yuè shì yī shì 。

How do you say "How was your holiday?" in Chinese?