How do you say

I saw a new recipe online, which I want to try next month.

..in Chinese?

我在网上看到一种新的食谱,打算下个月试试看。

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yī zhǒng xīn de shí pǔ , dǎ suàn xià gè yuè shì shì kàn 。

How do you say "For the last two months, I’ve been riding my bike to work every day." in Chinese?