How do you say

I saw a nice cake on the Internet, and I’m going to try it next month.

..in Chinese?

我在网上看到一款好吃的蛋糕,打算下个月去试试

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yī kuǎn hǎo chī de dàn gāo , dǎ suàn xià gè yuè qù shì shì

How do you say "I intend to buy a pair of shoes to wear for a month." in Chinese?