How do you say

I saw a popular recipe online, and I’m going to try it out next week.

..in Chinese?

我在網路上看到一個很受歡迎的食譜,打算下星期開始實踐。

wǒ zài wǎng lù shàng kàn dào yī gè hěn shòu huān yíng de shí pǔ , dǎ suàn xià xīng qī kāi shǐ shí jiàn 。

How do you say "Our entire family plans to travel to Xinjiang this summer." in Chinese?