How do you say

I saw a recipe online that I want to try in a month’s time.

..in Chinese?

我在網上看到一道菜,打算一個月後做來試試。

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yī dào cài , dǎ suàn yī gè yuè hòu zuò lái shì shì 。

How do you say "We are looking forward to seeing each other in a month." in Chinese?