How do you say

I saw a recipe online that I want to try next week.

..in Chinese?

我在网上看到一个食谱,打算下个星期尝试做。

wǒ zài wǎng shàng kàn dào yí gè shí pǔ , dǎ suàn xià gè xīng qī cháng shì zuò 。

How do you say "My friends and I are planning to travel to Yunnan this summer vacation." in Chinese?