How do you say

I started learning to cook last month, and can now make a lot of dishes, like braised pork and stir-fried eggplant with sweet and sour sauce, which both taste pretty good.

..in Chinese?

我在上个月开始学习烹饪,现在已经可以做很多菜了,比如红烧肉和鱼香茄子,味道很不错。

wǒ zài shàng gè yuè kāi shǐ xué xí pēng rèn , xiàn zài yǐ jīng kě yǐ zuò hěn duō cài le , bǐ rú hóng shāo ròu hé yú xiāng qié zi , wèi dào hěn bú cuò 。

How do you say "I’m planning to buy a new sofa in three months." in Chinese?