How do you say

I started making mung bean soup a一个多月 ago, and now I’m quite proficient at it.

..in Chinese?

我在一個多月前開始嘗試做綠豆湯,現在已經非常熟練了。

wǒ zài yī gè duō yuè qián kāi shǐ cháng shì zuò lǜ dòu tāng , xiàn zài yǐ jīng fēi cháng shú liàn le 。

How do you say "I’m planning to travel by train next month." in Chinese?