How do you say

I took up cooking a month and a half ago, and can now produce all sorts of delicious dishes.

..in Chinese?

我在一个半月前开始学习烹饪,现在已经能做出很多美味的饭菜了。

wǒ zài yī gè bàn yuè qián kāi shǐ xué xí pēng rèn , xiàn zài yǐ jīng néng zuò chū hěn duō měi wèi de fàn cài le 。

How do you say "I will be dining on French food in one半月." in Chinese?