How do you say

I tried all sorts of cuisines, from local specialities to international restaurants, on my trip.

..in Chinese?

我在旅行中尝试了各种美食,包括当地的特色菜肴和国际化的餐厅。

wǒ zài lǚ xíng zhōng cháng shì le gè zhǒng měi shí , bāo kuò dāng dì de tè sè cài yáo hé guó jì huà de cān tīng 。

How do you say "Where are you going to travel during your holiday?" in Chinese?