How do you say

I’ve been getting into cooking, too, and trying out new dishes every other week, keeping things interesting.

..in Chinese?

我最近开始学习烹饪,一周做两次新菜,丰富了饮食。

wǒ zuì jìn kāi shǐ xué xí pēng rèn , yī zhōu zuò liǎng cì xīn cài , fēng fù le yǐn shí 。

How do you say "We had a picnic in the park two weeks later." in Chinese?