How do you say

I’ve been on a Chongqing pepper-chicken jag for over a month now, still not sated.

..in Chinese?

我最近迷上了重庆辣子鸡,吃了一个多月,还是意犹未尽。

wǒ zuì jìn mí shàng le chóng qìng là zi jī , chī le yí gè duō yuè , hái shì yì yóu wèi jǐn 。

How do you say "I have bought a new dress recently, and I like it very much." in Chinese?