How do you say

I’ve been playing basketball for the last three months.

..in Chinese?

我在过去三个月里一直在学习打篮球。

wǒ zài guò qù sān gè yuè lǐ yì zhí zài xué xí dǎ lán qiú 。

How do you say "I plan to learn to make braised pork within three months." in Chinese?