How do you say

I’ve been taking a cooking course, and lately, I’ve been concentrating on sushi, although my rice was still turning out a bit chewy at first.

..in Chinese?

我最近在烹饪课程上学做日本料理,尤其是寿司,尽管一开始米饭总是煮得有点硬,但现在已经好多了。

wǒ zuì jìn zài pēng rèn kè chéng shàng xué zuò rì běn liào lǐ , yóu qí shì shòu sī , jǐn guǎn yī kāi shǐ mǐ fàn zǒng shì zhǔ dé yǒu diǎn yìng , dàn xiàn zài yǐ jīng hǎo duō le 。

How do you say "I have just bought a new dress, which is very beautiful." in Chinese?