How do you say

I’ve been using this sofa for two months, and it’s very comfortable.

..in Chinese?

这张沙发我已经使用了两个月,非常舒适。

zhè zhāng shā fā wǒ yǐ jīng shǐ yòng le liǎng gè yuè , fēi cháng shū shì 。

How do you say "I often travel by train." in Chinese?