How do you say

I’ve been wearing this coat for over three months.

..in Chinese?

这件衣服我已经穿了三个多月了。

zhè jiàn yī fú wǒ yǐ jīng chuān le sān gè duō yuè le 。

How do you say "It's not too cold this winter." in Chinese?