How do you say

I’ve been wearing this dress for a month and it’s still very stylish.

..in Chinese?

这件衣服我穿了一个月了还是很好看

zhè jiàn yī fú wǒ chuān le yí gè yuè le hái shì hěn hǎo kàn

How do you say "I am planning a two-week holiday in Hainan." in Chinese?