How do you say

I’ve been working out every day for the past month, and I can really feel my strength improving.

..in Chinese?

我在过去的一个月里每天坚持锻炼身体,已经明显感觉到体质的提升。

wǒ zài guò qù de yí gè yuè lǐ měi tiān jiān chí duàn liàn shēn tǐ , yǐ jīng míng xiǎn gǎn jué dào tǐ zhì de tí shēng 。

How do you say "I’m going to Xiamen for a vacation in a month." in Chinese?