How do you say

I’ve developed a crush on a recently opened restaurant, and their braised pork is delicious, melting in my mouth, a real treat with every bite.

..in Chinese?

我最近迷上了一家新开的餐厅,他们的红烧肉真是美味极了,肉质酥烂,每一口都是一种享受。

wǒ zuì jìn mí shàng le yī jiā xīn kāi de cān tīng , tā men de hóng shāo ròu zhēn shì měi wèi jí le , ròu zhì sū làn , měi yī kǒu dōu shì yī zhǒng xiǎng shòu 。

How do you say "We are planning a get-together with friends next month." in Chinese?