How do you say

I’ve developed a liking for Sichuan hot pot lately, and I eat it a few times a week—I can’t get enough.

..in Chinese?

我最近迷上了重庆火锅,每周都会去吃几次,简直停不下来。

wǒ zuì jìn mí shàng le chóng qìng huǒ guō , měi zhōu dōu huì qù chī jǐ cì , jiǎn zhí tíng bù xià lái 。

How do you say "After a three-month internship, they will be taken on formally." in Chinese?