How do you say

I’ve developed a taste for rou jiao mo, and I’m going there quite a few times a week these days.

..in Chinese?

我最近迷上了吃羊肉泡馍,每周都要去那家店好几次。

wǒ zuì jìn mí shàng le chī yáng ròu pào mó , měi zhōu dōu yào qù nà jiā diàn hǎo jǐ cì 。

How do you say "We’ve been dating for three months now and it’s been great working together every day." in Chinese?