How do you say

I’ve lately been hooked on the Chongqing noodles place nearby – it’s so good.

..in Chinese?

我最近迷上了附近的重庆小面,真的超美味。

wǒ zuì jìn mí shàng le fù jìn de chóng qìng xiǎo miàn , zhēn de chāo měi wèi 。

How do you say "We’re having a small gathering next month, are you gonna make it?" in Chinese?