How do you say

I’ve recently developed a craze for Mapo Tofu, which I eat once a week – it’s delicious.

..in Chinese?

我最近迷上了麻辣香锅,每周都要吃几次,真是太好吃了。

wǒ zuì jìn mí shàng le má là xiāng guō , měi zhōu dōu yào chī jǐ cì , zhēn shì tài hǎo chī le 。

How do you say "We’ve put a lot of educational resources online – videos and e-books – to help you learn at home." in Chinese?