How do you say

I’ve taken to braised pork belly.

..in Chinese?

我最近迷上了红烧肉,每周都要吃好几回。

wǒ zuì jìn mí shàng le hóng shāo ròu , měi zhōu dōu yào chī hǎo jǐ huí 。

How do you say "They plan to learn computing after the summer holidays." in Chinese?