How do you say

I’ve taken to cooking recently and try out new recipes every weekend.

..in Chinese?

我最近迷上了烹饪,每周末都会尝试新的食谱。

wǒ zuì jìn mí shàng le pēng rèn , měi zhōu mò dōu huì cháng shì xīn de shí pǔ 。

How do you say "He had eaten vegetables for three months and felt much better." in Chinese?