How do you say

I’ve taken to dining at the new restaurant every week, exploring the menu.

..in Chinese?

我最近迷上了每周去那家新开的餐厅,尝试各种美食。

wǒ zuì jìn mí shàng le měi zhōu qù nà jiā xīn kāi de cān tīng , cháng shì gè zhǒng měi shí 。

How do you say "I bought a new sofa recently, which is very comfortable." in Chinese?