How do you say

I’ve taken to dining out once a week at a new place, trying something different every time.

..in Chinese?

我最近迷上了每周都去尝试新的餐厅,享受各式各样的美食。

wǒ zuì jìn mí shàng le měi zhōu dōu qù cháng shì xīn de cān tīng , xiǎng shòu gè shì gè yàng de měi shí 。

How do you say "We reserved French on the Internet." in Chinese?