How do you say

I’ve taken to going to the new Indian restaurant weekly, to try all the different spice combinations.

..in Chinese?

我最近迷上了每周去那家新开的印度餐厅,尝试各种不同香料的菜肴。

wǒ zuì jìn mí shàng le měi zhōu qù nà jiā xīn kāi de yìn dù cān tīng , cháng shì gè zhǒng bù tóng xiāng liào de cài yáo 。

How do you say "I visit the library every week to read books, which has become a hobby of mine." in Chinese?