How do you say

I’ve taken to making beef shank braised with番茄 a couple of times a week recently; it’s a real treat.

..in Chinese?

我最近迷恋上了自制的番茄炖牛腩,每周都要做两三次,味道真是好极了。

wǒ zuì jìn mí liàn shàng le zì zhì de fān qié dùn niú nǎn , měi zhōu dōu yào zuò liǎng sān cì , wèi dào zhēn shì hǎo jí le 。

How do you say "It will be hotter by another two or three months" in Chinese?