How do you say

I’ve taken to regular visits to the new Indian restaurant down the street, where I sample much of the delicious curries and naan.

..in Chinese?

我最近迷上了每周去那家新开的印度餐厅,尝试各种美味的咖喱和烤饼。

wǒ zuì jìn mí shàng le měi zhōu qù nà jiā xīn kāi de yìn dù cān tīng , cháng shì gè zhǒng měi wèi de gā lí hé kǎo bǐng 。

How do you say "Wang Baoliu visits his parents every week." in Chinese?