How do you say

I’ve taken to treating myself to the new French restaurant every week, where the food is sublime.

..in Chinese?

我最近迷上了每周去那家新开的法国餐厅,尝试各种精致的美食。

wǒ zuì jìn mí shàng le měi zhōu qù nà jiā xīn kāi de fǎ guó cān tīng , cháng shì gè zhǒng jīng zhì de měi shí 。

How do you say "I’ve taken to making beef shank braised with番茄 a couple of times a week recently; it’s a real treat." in Chinese?