How do you say

I’ve taken up gardening lately, and I spend a few hours each weekend planting and pruning in the yard.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每个周末都会花几个小时在花园里种植和修剪花草。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi gè zhōu mò dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí zài huā yuán lǐ zhòng zhí hé xiū jiǎn huā cǎo 。

How do you say "I’ve been getting into cooking, too, and trying out new dishes every other week, keeping things interesting." in Chinese?