How do you say

I’ve taken up gardening recently and spend a lot of time in the garden every week, planting and pruning.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在花园里种植和修剪植物。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài huā yuán lǐ zhòng zhí hé xiū jiǎn zhí wù 。

How do you say "Rain has been abundant in Beijing over the last three months." in Chinese?