How do you say

I’ve taken up gardening recently and spend a great deal of time each week in the backyard planting and pruning, which is very relaxing and fulfilling.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在后院里种植和修剪植物,感觉非常放松和满足。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài hòu yuàn lǐ zhòng zhí hé xiū jiǎn zhí wù , gǎn jué fēi cháng fàng sōng hé mǎn zú 。

How do you say "I’ve taken up photography recently, in anticipation of buying a new camera." in Chinese?