How do you say

I’ve taken up gardening recently and spend much of my weekends tending to my little patch.

..in Chinese?

我最近迷上了园艺,每周都会花很多时间打理我的小花园。

wǒ zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān dǎ lǐ wǒ de xiǎo huā yuán 。

How do you say "Over the past three months, Hangzhou has seen lots of clouds." in Chinese?