How do you say

I’ve taken up photography recently, in anticipation of buying a new camera.

..in Chinese?

考虑最近买台相机,学习摄影成为我的新爱好。

kǎo lǜ zuì jìn mǎi tái xiàng jī , xué xí shè yǐng chéng wéi wǒ de xīn ài hào 。

How do you say "We’re planning to visit grandparents with the kids next month." in Chinese?