How do you say

I visit the library every week to read books, which has become a hobby of mine.

..in Chinese?

每周我都会去图书馆看书,这已经成为了我的一种爱好。

měi zhōu wǒ dōu huì qù tú shū guǎn kàn shū , zhè yǐ jīng chéng wéi le wǒ de yī zhǒng ài hào 。

How do you say "I plan to cycle to work in three months." in Chinese?