How do you say

I visited many interesting places in the week that I was on vacation.

..in Chinese?

我在度假的一周里参观了很多有趣的地方。

wǒ zài dù jià de yī zhōu lǐ cān guān le hěn duō yǒu qù de dì fāng 。

How do you say "I would like to try that new dessert." in Chinese?