How do you say

I want to get better at basketball in three months.

..in Chinese?

我想在三个月内提高我的篮球技术。

wǒ xiǎng zài sān gè yuè nèi tí gāo wǒ de lán qiú jì shù 。

How do you say "I saw a popular recipe online, and I’m going to try it out next week." in Chinese?