How do you say

I want to try the new restaurant. I heard the food is specialty, especially their roast duck. I’ve been waiting for a whole month.

..in Chinese?

我想去尝试新开的餐厅,听说那里的菜式很有特色,特别是他们的烤鸭,我已经等了一个月了。

wǒ xiǎng qù cháng shì xīn kāi de cān tīng , tīng shuō nà lǐ de cài shì hěn yǒu tè sè , tè bié shì tā men de kǎo yā , wǒ yǐ jīng děng le yí gè yuè le 。

How do you say "I saw a new recipe online, and I’m going to try to make it next month." in Chinese?