How do you say

I was on holiday abroad for two weeks and saw a lot of interesting places.

..in Chinese?

我在国外度假了两个星期,参观了很多有趣的地方。

wǒ zài guó wài dù jià le liǎng gè xīng qī , cān guān le hěn duō yǒu qù de dì fāng 。

How do you say "She will finish the project in three months." in Chinese?