How do you say

I went to Sanya on holiday, and the beach there is very nice.

..in Chinese?

我在假期去了三亚,那里的海滩非常漂亮。

wǒ zài jià qī qù le sān yà , nà lǐ de hǎi tān fēi cháng piào liàng 。

How do you say "I intend to learn painting, to take up a new hobby." in Chinese?