How do you say

I went to the beautiful Xiamen on vacation, where the scenery is breathtaking.

..in Chinese?

我在假期去了美丽的厦门,那里的风景让我流连忘返。

wǒ zài jià qī qù le měi lì de xià mén , nà lǐ de fēng jǐng ràng wǒ liú lián wàng fǎn 。

How do you say "I was going to buy a jacket; it should fit me well." in Chinese?