How do you say

I will be dining on French food in one半月.

..in Chinese?

我将在一个半月后品尝法国菜

wǒ jiāng zài yī gè bàn yuè hòu pǐn cháng fǎ guó cài

How do you say "I tried a new dish in a restaurant, and it’s really delicious." in Chinese?