How do you say

I will learn to cook braised pork in a month.

..in Chinese?

一个月内我会学会做红烧肉。

yí gè yuè nèi wǒ huì xué huì zuò hóng shāo ròu 。

How do you say "He bought a new sofa to put in the living room." in Chinese?